Onze visie

Wij zijn een organisatie met een gezonde ambitie. Wij denken dus ook na over onze
eigen ontwikkeling en hoe wij ons als school voortdurend kunnen verbeteren. Onze visie
toont welke richting we op willen, wat onze doelen zijn op termijn. Het is een vergezicht
en tevens een inspiratiebron voor het opstellen van jaarplannen, projecten,
verbeteringen en experimenten.

ONZE MANIER VAN LESGEVEN

De rol van de leraar staat centraal in onze onderwijsaanpak. Hij is de leider, de regisseur
van het onderwijsproces en van de groei van onze leerlingen naar zelfstandige jonge
mensen met zelfinzicht en empathie voor de ander.

Het zijn onze docenten die het verschil maken. Zij zijn het die het doen, met grote
bevlogenheid en grote deskundigheid. Als leerling weet je hen aan jouw zijde, altijd. Zij
openen jouw mogelijkheden om te zijn wie je bent en te groeien naar wie je wilt zijn.
Kinderen met een migratieachtergrond wijs in de wereld laten landen en met een carrière
voor ogen waarin zij gelukkig en succesvol kunnen zijn. Dat is hoe Edith Stein College de lat
voor zichzelf heeft gelegd.

Wij stimuleren onze leerlingen intensief in hun ontwikkelingsproces. Daarom beginnen we
elke dag met activerende activiteiten; daarom ook krijgen leerlingen enerzijds onderwijs
met een vaste groep leeftijdgenoten in hun stamklas en werken zij anderzijds individueel of
in groepjes aan opdrachten in een open leerplein met verschillende niveaus; zij maken
kennis met onderwerpen en thema’s die over meerdere vakken geïntegreerd zijn, steeds
vaker in projecten of modules; en vanzelfsprekend bieden de roosters hun de
noodzakelijke ruimte en gelegenheid voor ontspanning op school.

Onze leerlingen maken we vertrouwd met 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals kritisch
denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking,
informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren,
samenwerken, sociale en culturele vaardigheden (burgerschap), zelfregulering. Wij bieden
ruimte en mogelijkheden voor vrijwillige vakverdieping. En er is ruimte voor praktijkervaring.

De schoolomgeving is inspirerend. Hier leren leerlingen om samen te werken met ‘onze
buren’ zoals musea, theaters en grote organisaties en raken zij vertrouwd met hun rol in de
maatschappij. De maatschappij komt ook naar binnen door bijvoorbeeld gastlessen te
laten verzorgen. We kijken ook verder dan de directe omgeving, zelfs internationaal: we
worden een UNESCO-school. Leerlingen zijn zelfbewust, hebben zelfinzicht.

DE ORGANISATIE EN FACILITEITEN

Onze organisatie en ons gebouw zien wij als de ondersteunend en faciliterend aan het
groeiproces van onze leerlingen. Er zijn doorlopende leerlijnen, vloeiende lijnen al vanaf het
PO naar onze school en vanaf de school naar het HBO, MBO en Universiteit. Hiertoe
onderhouden we intensieve contacten met PO en WO.

De school is groen (zonnepanelen, duurzaamheid, luchtzuivering, afvalscheiding,
schooltuin). Genoeg ventilatie in de lokalen. De kantine is duurzaam en betaalbaar. Er zijn
flexibele ruimtes die het mogelijk maken om een veelheid van activiteiten en daarmee
ervaringen en ontdekkingen te kunnen aanbieden.

Er zijn roostervrije dagen om zelf of in overleg met de mentor te bepalen waar extra inzet
nodig is of kennis verrijkt kan worden. Processen worden verdergaand geautomatiseerd,
om zoveel mogelijk tijd over te houden voor persoonlijk contact en begeleiding. Voor
herhaling van leerstof bijvoorbeeld, wordt ICT gebruikt.

LOB LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING

Wij vinden het wezenlijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om zelf keuzes te maken
op weg naar hun toekomst. Daarom is er een gestructureerd programma van
persoonsvorming, burgerschap en LOB. Er wordt een praktisch vak ingevoerd waarin de
nadruk ligt op technologie en 21steeeuwse vaardigheden.

ONZE 5 WAARDEN

Vertrouwen
Wij geven onze leerlingen vertrouwen. We zijn geen ‘controleurs’. De leerling staat centraal
en maakt veel eigen keuzes inzake projecten en vakken. Dit vergroot het autonoom
functioneren, namelijk inzet van de leerling omdat hij of zij taken of onderwerpen zelf
belangrijk vindt. Fouten maken vinden we niet erg maar bespreken we wel. Waar mogelijk
en zinvol realiseren we positieve psychologische effecten.

Betrokkenheid
Betrokkenheid – bij de groep, de school – is evenals vertrouwen belangrijk om de
intrinsieke motivatie van de leerling te versterken. Daarom verdiepen we onze kennis van
leerstijlen en puberbreinen. En we verbinden onze leerlingen met elkaar. Leerlingen uit de
bovenbouw van mavo, havo en vwo zijn bijvoorbeeld ook coach of mentor. En met
schoolteams participeren leerlingen in diverse lokale en regionale competities. We zijn
samen het ESC, verbonden met elkaar en bij elkaar betrokken.

Groei
De belangrijkste energiebron, de grootste kracht is te vinden in de leerling zelf. Wij willen
die kracht versterken. Daarom vragen wij ons af bij alles wat Edith Stein initieert, vormgeeft
of verzorgt: wordt de leerling hier sterker van?
Bij veel van onze leerlingen is er in hun directe omgeving weinig aandacht voor hun
eigenheid. Maar de samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun afwegingen
en keuzes kunnen maken. Hierin willen wij opleiden. Wij vinden het cruciaal dat de leerling
zichzelf kent, erkent en waardeert. We dagen hem voortdurend uit om zijn eigen
vaardigheden verder uit te bouwen en het beste uit zichzelf te halen. We willen graag dat
hij hierin tijdens zijn opleiding zelf de stuurman wordt.
Binnen ons onderwijs werken we er op diverse manieren aan om leerlingen te versterken
en zelfvertrouwen te geven. We gaan uit van CAR (Competentie, Autonomie, Relatie). We
stimuleren dat leerlingen ook van elkaar leren. We creëren kansen door talentontwikkeling.
We scheppen perspectief door taalontwikkeling.

Vrijheid
Het leerplezier is voelbaar in de school. Leerlingen voelen zich vrij, vrij om creatief te zijn:
muziek te maken, te dansen, te creëren, te bewegen, enzovoorts. Extra curriculaire vakken
zijn bijvoorbeeld muziek, toneel, sport, en denksporten. Leerlingen worden gestimuleerd om
hun eigen visie te ontwikkelen op uiteenlopende onderwerpen. We stimuleren een ruim
wereldbeeld. We leren op verschillende manieren. Zo is er ook ruimte voor persoonlijke
zaken, het levensverhaal van de leerling en de docent.

Integriteit
Wij leren en stimuleren kritisch denken. Dit stelt ook hoge eisen aan de wijze waarop wij
onszelf manifesteren naar onze leerlingen. Eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid
typeren ons gedrag naar leerlingen en wij verwachten dit ook van hen. Leraren zijn zich
bewust van hun voorbeeldfunctie. Wat daarbij helpt is een ‘basis’ voor groei die op orde is.
En kennis en sturing van groepsdynamica – het gedrag en de psychologische processen
die zich afspelen in groepen.