2022-2024

1 Algemeen

1.1 Betekenis

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling.

1.2 Doel

Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Het leerlingenstatuut werkt op 3 manieren: 

 1. Probleemvoorkomend,
 2. Probleemoplossend,
 3. Willekeur uitsluitend

1.3 Begripsbepalingen

In dit statuut wordt bedoeld met:

Lucas Onderwijs  overkoepelde organisatie waaronder de Lucas VO Den Haag valt
Lucas VO Den Haag  het Edith Stein College maakt deel uit van deze onderwijsgroep LVODH
School                         het Edith Stein College
Bevoegd gezag           rector van de school en de directeur LVODH
Directie  rector en conrector van de school in de zin van de wet op voortgezet onderwijs (WVO)
Conrector                     maakt deel uit van de directie van de school
Schoolleiding              rector, conrector en afdelingsleiders van de school
Schoolbestuur             Het bevoegd gezag: de minister van onderwijs en wetenschappen het gemeentebestuur het bestuur van de onderwijsstichting  
Afdelingsleider  maakt deel uit van de schoolleiding van de school, leider van een onderwijskundige afdeling
Leerlingcoördinatoren personeel belast met verzuim, welzijn en resultaten van leerlingen.
Personeel het aan de school verbonden personeel in de functiegroepen onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en directie, alsmede stagiaires, vrijwilligers en gedetacheerd personeel
Docenten                     leden van het personeel die een onderwijstaak vervullen
Leerlingen  de leerlingen, die op het Edith Stein College staan ingeschreven en/of op het Edith Stein College onderwijs volgen
Ouders                         ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen
Medezeggenschapsraad  het vertegenwoordigend orgaan van de hele school, zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS)

Medezeggenschapsreglement          het reglement van de Medezeggenschapsraad voortvloeiend uit de regelement Wet Medezeggenschap Scholen

Ouderraad  een inspraakorgaan binnen een school, samengesteld uit ouders en/of verzorgers van leerlingen van het Edith Stein College
Leerlingenraad  een geledingenraad, samengesteld uit leerlingen van het Edith Stein College
Vertrouwenspersoon  aangewezen medewerker van de school tot wie leerlingen ouders en medewerkers zich kunnen richten in situaties waarin zij van mening zijn dat zij in hun belangen worden/zijn geschaad.
Inspectie  de inspecteur, die belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 113 WVO

1.4 Procedure

Het leerlingenstatuut wordt op voorstel van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het bestuur.

1.5 Geldigheidsduur

Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee schooljaren vastgesteld door het schoolbestuur. Daarna wordt het opnieuw besproken in alle geledingen en weer, al dan niet gewijzigd of aangevuld, voor een periode van twee schooljaren vastgesteld. Indien geen bespreking plaatsvindt, wordt het leerlingenstatuut geacht opnieuw voor twee schooljaren te zijn vastgesteld, maar het moet wel opnieuw goedgekeurd worden door de medezeggenschapsraad. Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van de directie, de medezeggenschapsraad, medewerkers, leerlingen en ouders.

1.6 Toepassing

Het leerlingenstatuut is bedoeld voor:

 • De leerlingen
 • De docenten
 • Het onderwijsondersteunend personeel
 • De schoolleiding
 • Het schoolbestuur
 • De ouders

Dit geldt behoudens wettelijk vastgestelde bevoegdheden en reglementen.

1.7 Publicatie

Het leerlingenstatuut wordt op school gepubliceerd. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

 

2 Regels binnen de schoolinstelling

2.1 Onderwijs

 1. De leerling heeft er recht op dat de docenten zich inspannen goed onderwijs, waaronder een passende begeleiding, te geven.
 2. Indien een leerling van mening is, dat het onderwijs en de begeleiding van onvoldoende kwaliteit is, kan hij dit gemotiveerd kenbaar maken aan de afdelingsleider.
 3. Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een behoorlijke wijze vervult, kan dat door de leerlingen aan de orde worden gesteld bij de afdelingsleider.
 4. De afdelingsleider geeft binnen tien schooldagen aan de leerling(en) een reactie op de opmerkingen, adviezen en een eventuele klacht.
 5. Is de reactie naar het oordeel van de leerling(en) niet afdoende, dan kan beroep bij de geschillencommissie van Lucas Onderwijs worden aangetekend.

2.2 Het volgen van onderwijs door leerlingen

De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken dat gebaseerd is op een overdracht van informatie die ordelijk moet verlopen.

Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert kan door de docent verplicht worden de les te verlaten. Zie hiervoor ook “3.11 schoolafspraken”.

2.3 Onderwijstoetsing

Klik hier voor het toetsbeleid

1. Toetsing van de leerstof kan op vier wijzen geschieden:

 • Oefentoetsen (formatieve toetsen)
 • Mondelingen
 • Schriftelijke toetsen o Onderbouw: ca. 50 minuten o PTA-toetsen: ca. 100 minuten
 • Werkstukken
 • Het aantal toetsen is gemaximaliseerd, per periode, per vak. Voor ieder vak geldt : 1 toets in de TW. Voor de rest alleen formatieve toetsen.
 • Een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerling en de docent inzicht te geven in hoeverre de leerling de leerstof begrepen en geleerd heeft. De oefentoets kan ook onverwacht gehouden worden. Van oefentoetsen wordt het cijfer niet meegeteld in het rapport.
 • In parallelklassen binnen een jaarlaag, of vergelijkbare groepen, moeten leerlingen getoetst worden op dezelfde inhoud.
 • De leerlingen moeten vooraf van de weging (telt 1x, 2x of 3x, of % in geval van PTA) van elk werk op de hoogte zijn. Dit wordt beschreven in het PTD in de niet voor- en eindexamenklassen
 • Iedere toets moet besproken worden met de leerlingen. De leerlingen hebben recht op inzage van de toets. Teruggeven van de toets is niet noodzakelijk. PTA toetsen worden nooit teruggegeven.
 • Iedere docent voert uiterlijk 6 schooldagen na afname van een toets de cijfers in Magister in. Het invoeren van de schaduwgegevens in Magister geschiedt bovendien volgens de data in de jaarplanning.

 • “inh” Betekent: toets niet gemaakt (mag worden ingehaald binnen dezelfde periode: met verantwoording geoorloofd absent). De leerling die bij een toets ongeoorloofd absent is zal zijn herkansing hiervoor moeten inzetten.
 • Als een leerling meer dan 5 keer AA en/of TL per periode heeft in zijn aanwezigheidsregistratie vervalt het recht op de herkansing. Alle TL moeten zijn ingehaaldAls de docent/surveillant fraude constateert moet dit direct met bewijs bij de afdelingsleider gemeld worden. De afdelingsleider neemt, na overleg, een besluit tot het al dan niet toekennen van een “1” of een andere maatregel.
 • Rapportvergaderingen worden gehouden volgens de data op de jaarplanning. Dit overleg is tussen mentor en afdelingsleider/coördinatoren. Lesgevende docenten worden van tevoren gevraagd input te leveren
 • Alle ouders worden minimaal 2 keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de resultaten.
 • Tussentijds worden cijferkaarten aan de leerlingen van de ISK uitgedeeld (optioneel). In enkele gevallen worden de cijferkaarten aan de ouders uitgereikt. Er is geen ouderavond. De leerlingen leveren de cijferkaart ondertekend in bij de mentor. 
 • Wanneer een leerling instroomt of intern doorstroomt ontvangt deze na afloop van de volgende periode het eerste rapport. Als de periode tussen de feitelijke instroom en de inleverdatum van de rapportcijfers korter is dan vijf weken, krijgt de leerling een cijferkaart. 
 • Wanneer er niet genoeg toetsen zijn gegeven in een rapportperiode, wordt op het rapport geen gegevens (“gg”) ingevuld. Met ouders wordt gecommuniceerd dat het cijfer op een precies vastgestelde termijn alsnog volgt. 

2.4 Rapporten

 1. Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een bepaalde periode. Het rapport is gericht aan de leerling
 2. Een rapportcijfer is in principe gebaseerd op meerdere cijfers.

2.5 Overgaan en zittenblijven

Tekortpuntenregeling en compensatiepunten:  

 • Elk cijfer van 9,5 tot en met 10      4 compensatiepunt
 • Elk cijfer van 8,5 tot en met 9,4     3 compensatiepunt
 • Elk cijfer van 7,5 tot en met 8,4     2 compensatiepunt
 • Elk cijfer van 6,5 tot en met 7,4     1 compensatiepunt
 • Elk cijfer van 5,5 tot en met 6,4     0 tekortpunt/compensatiepunten
 • Elk cijfer van 4,5 tot en met 5,4     1 tekortpunt  
 • Elk cijfer van 3,5 tot en met 4,4     2 tekortpunten  
 • Elk cijfer 3,4 of lager                       3 tekortpunten  

 1. Iedere leerling wordt einde schooljaar bevorderd of afgewezen.
 2. Overgangsnorm wordt bepaald bepaalt aan de hand van het gemiddelde (vak)resultaat na periode 5.
 3. Op het rapport worden de gegeven cijfers afgerond op één decimaal.
 4. Het overgangsbesluit wordt genomen aan de hand van tekortpunten en compensatiepunten.
 5. De leerling dient alle verplichte toetsen te hebben gemaakt, tenzij schoolleiding anders beslist.

 • Binnen de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde) is maximaal 1 tekortpunt  toegestaan, tenzij schoolleiding anders beslist.
 • De vakken drama (dr), persoonsvorming (pv) & lichamelijke opvoeding (lo) moeten voldoende afgesloten worden, tenzij schoolleiding anders beslist.
 • Indien een leerling 3 of meer tekortpunten heeft na periode 2, kan er voor instroming op een ander niveau gekozen worden.
 • Indien een leerling 5 of meer tekortpunten heeft na periode 4, is de leerling automatisch afgewezen, tenzij schoolleiding anders beslist.
 • Van doubleren wordt in principe afgezien, tenzij er sterke redenen zijn om voor die optie te kiezen.
 • Opstroom en afstroom (wisselen van niveauklas) wordt tijdens het overgangsbesluit bepaald aan de hand van tekortpunten, compensatiepunten, Cito en basisschooladvies.
 • De schoolleiding kan in bijzondere omstandigheden van de overgangsnorm afwijken.

2.6 Verwijdering op grond van leerprestatie

De schoolleiding kan aan een leerling een advies geven zich voor een andere school of andere afdeling in te schrijven. In de brugklas en/of na één keer zitten blijven wordt het advies bindend.

2.7 Huiswerk

 1. Het huiswerk wordt door de docent duidelijk en tijdig opgegeven. (Minimaal voor het einde van de voorgaande les.)
 2. De leerlingen zijn verplicht het opgegeven huiswerk te maken en/of te leren.
 3. De leerling heeft er recht op dat door docenten gecorrigeerd huiswerk besproken wordt.
 4. Huiswerk is te vinden in de agenda van Magister of in de studiewijzer in Magister.

3 Regels over de school als organisatie en gebouw

3.1 Toelating

 • De school is in beginsel toegankelijk voor alle leerlingen op basis van de aannamecriteria. Deze staan gepubliceerd op de website.
 • De schoolleiding beslist over de toelating met inachtneming van de afspraken die in de regio zijn gemaakt.

3.2 Benoeming van de directie

De school streeft er naar leerlingen te betrekken in de procedure bij de benoeming van de schoolleiding.

3.3 Vrijheid van meningsuiting

 1. Iedereen heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten op een beschaafde manier. Ieders mening wordt gerespecteerd. Echter, discriminerende, beledigende of seksistische uitingen zijn niet toegestaan en hiertegen worden passende maatregelen genomen.
 2. Het Edith Stein College beperkt de onderwerpen die behandeld mogen worden in het kader van leerling-activiteiten die te maken hebben met onder meer spreekbeurten, internetgebruik, debatten, (sector)werkstukken, presentaties en alle afgeleiden daarvan. Onderwerpen die uitgesloten worden van voornoemde zaken zijn onderwerpen die:
  1. niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse grondwet;
  2. racistisch, discriminerend of beledigend van aard zijn;
  3. pornografisch zijn;
  4. zodanig zijn dat escalatie in verbaal en/of fysiek geweld tot het verwachtingspatroon behoort.
 3. Bij het uiten van opmerkingen en opvattingen verwacht het Edith Stein College dat men zich houdt aan de algemeen gangbare waarden en normen. Grof taalgebruik is dus niet toegestaan.

3.4 Vrijheid van uiterlijk

 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van uiterlijk
 2. De school stelt alleen bepaalde kleding verplicht als deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. Denk aan Biologie, Natuurkunde, Scheikunde of LO. Dit wordt in de lessen toegelicht.
 3. In geval van stage, bezoek of excursie houdt de leerling zich aan de kledingvoorschriften van de school, het bedrijf of de instelling waar hij te gast is.
 4. Kleding, uitingen of gedragingen mag of mogen de communicatie niet belemmeren.
 5. Tijdens de lessen geldt een verbod op het dragen van hoofddeksels. Uitzondering hierop is het dragen van hoofddeksels uit religieuze overtuiging. 
 6. Kleding moet fatsoenlijk zijn en niet provocerend of beledigend voor anderen, dit ter beoordeling van de afdelingsleider.
 7. Voor het wel of niet mogen dragen van sieraden is er geen duidelijke maatstaf. Sieraden mogen echter geen gevaar voor de drager of anderen opleveren bij de betreffende onderwijsactiviteit. De afdelingsleider is bevoegd om een oordeel te vellen over de mate van gevaar. Aan de hand daarvan wordt wel of geen toestemming verleend voor het dragen van sieraden of andere voorwerpen.

3.5 Recht op inspraak, advies en medezeggenschap

 1. Alle scholen van LVODH waartoe het Edith Stein College behoort, zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). De directie van LVODH is verplicht een aantal besluiten met deze MR te bespreken. Voor sommige besluiten is instemming van de GMR vereist.
 2. Het Edith Stein College zelf kent een medezeggenschapsraad. Voor de samenstelling hiervan wordt verwezen naar het MR-reglement.
 3. De schoolleiding van het Edith Stein College legt beleidsmaatregelen voor aan de MR, waarbij deze gebruik maakt van haar informatie, advies- of instemmingsrecht. Gespreksonderwerpen zijn onder andere de begroting, de verantwoording van de oudergelden, het veiligheidsplan en de formatie.

3.6 Leerlingenraad

 1. Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de schoolleiding drukfaciliteiten, apparatuur en andere materialen of digitale kanalen in redelijke mate gratis ter beschikking gesteld.
 2. Activiteiten van de leerlingenraad kunnen tijdens de lesuren plaatsvinden, na toestemming van de directie en alleen wanneer de schoolprestaties dit toelaten.

3.7 Bijeenkomsten van een formeel orgaan

 1. De leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken aangaande het schoolgebeuren daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de school.
 2. De schoolleiding is verplicht om voor een bijeenkomst van leerlingen binnen de feitelijke mogelijkheden van de school een ruimte ter beschikking te stellen.
 3. De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke wijze achter te laten.
 4. De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade.

3.8 Mededelingenbord

 1. Er is een mededelingenbord waarop leerlingen, leerlingenraad en andere leerlingenorganisaties, mededelingen van niet-commerciële aard kunnen ophangen.
 2. Op het mededelingenbord worden tevens besluiten van de diverse organen en andere informatie of maatregelen die betrekking hebben op de rechten en plichten van de leerlingen gepubliceerd.

3.9 Leerlingenadministratie en privacybescherming

 1. Gegevens van leerlingen worden opgenomen in de leerlingadministratie.
 2. De leerlingadministratie staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
 3. Als een meerderjarig geworden leerling zelfstandig gaat wonen, dient dit terstond aan de desbetreffende afdelingsleider te worden gemeld zodat nadere afspraken kunnen worden gemaakt over rapportage, absentmeldingen, etc.
 4. Adreswijzigingen moeten altijd doorgegeven worden aan de leerlingadministratie.
 5. Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de leerlingenadministratie en de daarbij in acht te nemen privacy geldt hetgeen wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 6. Een leerling heeft de bevoegdheid tot inzage van de gegevens die over hem en/of zijn ouders genoteerd zijn en kan de schoolleiding voorstellen correcties aan te brengen.
 7. De schoolleiding geeft binnen tien schooldagen aan de betrokkenen(n) te kennen of de gewenste correcties al dan niet uitgevoerd zullen worden.
 8. De leerlingadministratie is toegankelijk voor:
  1. de schooldecaan
  2. de schoolleiding
  3. de mentor, coach
  4. de leerling, of indien de leerling minderjarig is: de ouders of gelijkgestelden Verder heeft niemand toegang tot het leerlingadministratie, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de schoolleiding.
 9. De leden van de geschillencommissie van Lucas Onderwijs hebben recht van inzage van de betreffende genoteerde gegevens gedurende de behandeling van de klacht.
 10. Behoudens wettelijke voorschriften worden de gegevens over een leerling vernietigd, nadat de leerling de school heeft verlaten.
 11. De regeling maakt na vaststelling door het statuut deel uit van het leerlingenstatuut.

3.10 Kosten van het onderwijs

 1. Aan de toelating tot de school kunnen in algemene zin geen financiële drempels worden verbonden voor ouders en/of leerlingen.
 2. Er bestaat een vrijwillige ouderbijdrage, die na instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad jaarlijks wordt vastgesteld. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vermeld in de schoolgids.
 3. De leerling of zijn ouders kunnen verplicht worden tot de aanschaf van leer(hulp)middelen als deze middelen noodzakelijk zijn voor het onderwijsprogramma, zoals dat in leerplan is opgenomen.
 4. Het Edith Stein College werkt met kostenbrieven. Hierin staan alle kosten gespecificeerd.

3.11 Schoolafspraken

3.11.1 algemeen

 1. De les: Je bent altijd in de les volgens het rooster tenzij je een goede geldige reden hebt om daar niet te zijn. Je bent op tijd. Je hebt altijd de juiste spullen bij je en je huiswerk is gemaakt/geleerd. Je hebt je schoolpasje altijd bij je. Op de website staat het uitgebreide absentieprotocol. Elke dag ben je in de onderbouw tot 16.30 uur en in de bovenbouw tot 17.00 uur beschikbaar voor lessen of andere activiteiten op school (zie regels “aanwezigheid en absentie” en “te laat”).
 2. Pet gaat af zodra je de klas binnen gaat of anderszins een onderwijsactiviteit start. Een capuchon heb je nooit op, dan ben je beter herkenbaar voor iedereen.
 3. Telefoons zijn thuis of in de kluis. Wanneer de docent bij huiswerk in Magister heeft genoteerd dat de mobiel nodig is, mag deze wel worden meegenomen naar de klas. De afdelingen zijn mobielvrij. Wanneer een mobiele telefoon wordt waargenomen, volgen passende maatregelen. De locker is bedoeld om je schoolspullen in te leggen, zodat je er niet de hele dag mee hoeft rond te lopen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal. Aan het einde van de schooldag neem je het grootste deel weer mee naar huis. De schoolleiding kan een locker openmaken en controleren als daar aanleiding voor is. Ben je je sleutel vergeten? De conciërges of OOP kunnen je locker openmaken; dit is een service, geen recht.
 4. UU: Als je gedrag tijdens de les erg storend is kun je een UU van de vakdocent krijgen.
  1. Een UU wordt gegeven als de leerling: 
  2. Fysiek of verbaal geweld gebruikt;
  3. Spullen vernielt;
  4. Buitensporig gedrag vertoont  (de les is zodanig verstoord dat het voor de docent onmogelijk wordt om de les te vervolgen en waarschuwingen en een andere straf hebben niet geholpen).
 5. De UU procedure is als volgt:
  1. Een leerling wordt tijdens de les eruit gestuurd.
  2. De leerling zoekt een plekje in de school/buiten. Leerling blijft op het schoolterrein.
  3. De leerling meldt zich aan einde les weer bij de vakdocent.
  4. De vakdocent en leerling doen een nagesprek/maken een afspraak voor een nagesprek. Dit nagesprek vindt plaats vóór de volgende les die de leerling bij de vakdocent volgt.
  5. De vakdocent belt naar huis om de UU te bespreken met de ouders.
  6. De vakdocent maakt diezelfde dag een verslag in Magister.
 6. Herhaaldelijke schorsingen kunnen leiden tot verwijdering van school
 7. Devices zoals iPads, laptops, chromebooks en mobiele telefoons worden gebruikt voor schooldoeleinden. Je mag geen gewelddadige, racistische en pornografische sites bezoeken of illegale software of hackprogramma’s downloaden. Een docent mag altijd meekijken met de sites die je bezoekt tijdens de les. De site is ook altijd leesbaar voor de docent. Geluid alleen m.b.v. een koptelefoon. Geef je wachtwoord nooit aan anderen. Meld je na gebruik van een schooldevice altijd af. Geen foto of filmopnamen maken of op de computer plaatsen zonder toestemming van de persoon op de film/foto.
 8. Kantine en aula: Je ruimt je eigen rommel op in de daarvoor bestemde prullenbakken. Je kijkt om je heen of je wat ziet liggen. Als een docent je vraagt iets van de grond te rapen dat toevallig niet van jou is doe je dat gewoon. Zitten doe je op stoelen en banken, niet op tafels. 
 9. ISK- en 1e en 2e klas leerlingen gaan onder schooltijd niet van het schoolterrein af, ook niet tijdens de pauze. Leerlingen van andere scholen mogen niet op het schoolterrein komen. Vraag ze dus niet om langs te komen, ook niet bij “het hek”.

3.11.2 Gebouwregels

 1. Je bent alleen op de afdeling waar je op dat moment hoort te zijn.
 2. Eten en drinken doe je alleen in de kantine, aula, het leerplein op de 1ste vedieping of buiten. In ieder geval niet op de andere leerpleinen, ook niet in de pauzes.
 3. Tussen 08.00 en 17.00 uur mag je werken op de vrije plekken van deleerpleinen. Meubilair mag niet verplaatst worden. Kauwgom: nooit in de gebouwen. 
 4. Er wordt rondom en in het gebouw niet gerookt.
 5. De trappen zijn alleen om op te lopen.. Je maak gebruik van de centrale trap; de andere trappen mogen niet door leerlingen gebruikt worden behalve in geval van ontruiming.
 6. Leerpleinen: Daar ben je welkom om rustig te werken. Je houdt je altijd aan de daar geldende regels.
 7. Criminaliteit: Wapens, drugs, alcohol, vandalisme (zoals het bekladden of vernielen van schooleigendommen) en vechten op school of in de directe schoolomgeving kunnen leiden tot schorsing en/of verwijdering van school. In situaties waar hier sprake van is, is de school verplicht aangifte te doen bij de politie, ook in geval van diefstal en bedreiging. Bij ernstige vormen van racisme of discriminatie kan de school de politie inschakelen.
 8. Je loopt rustig door de gangen en op de trap (dus niet rennen).

3.11.3 Schoolplein en omgeving

 1. Wees beleefd tegen de buurtbewoners.
 2. Je loopt / fietst niet door de planten en plantsoenen aan het Louis Couperusplein
 3. Bij het buiten pauzeren, hang je niet in de portieken en zijstraatjes rondom het schoolgebouw.
 4. Je fietst niet of rijdt niet met je scooter op de stoepen.  5. Je fietst of rijdt met je scooter in de goede rijrichting 
 5. Je rijdt stapvoets op het schoolplein.

3.11.4 Gymzaal

 1. Brugklas en 2e klas schoolkleding verplicht. (lange kleding mag eronder: legging of t-shirt lange mouwen)
 2. Douchen is verplicht voor brugklas en 2e klas.
 3. Binnen draag je sportschoenen zonder zwarte zolen.
 4. Hogere klassen: mogen eigen sportkleding dragen. (dus geen naveltruitje, spijkerbroek, trui, vest etc.)
 5. Waardevolle spullen blijven in de kleedkamer of bij de docent. (kleedkamers gaan op slot)
 6. Bij voorkeur draag je een sporthoofddoek. Hoofddoeken mogen niet los gedragen worden, maar in het t-shirt. Er mogen geen spelden in je hoofddoek zitten.
 7. Sieraden moeten af tijdens de les.
 8. Geen kauwgom.
 9. Niet eten en drinken in de gymzaal/gang/kleedkamers.
 10. In de pauzes is het niet toegestaan om in de kleedkamers/wc/gang te blijven hangen. 

3.11.5 Chromebook en andere devices

 1. Je gebruikt je device alleen als de docent dit zegt.
 2. Je zorgt ervoor dat je device elke dag goed opgeladen is.
 3. Je device wordt alleen gebruikt voor schoolwerk.
 4. Je maakt geen foto’s of video’s.
 5. Het geluid van je device staat uit (neem altijd oordopjes mee!), ook in de aula en de gangen.

Houd je je niet aan de device regels?

 1. De device wordt door de docent ingenomen.
 2. Je krijgt hem aan het eind van de les terug.
 3. Overtredingen worden in magister geschreven!

3.11.6 Schoolfeesten

 1. De schoolfeesten eindigen uiterlijk om 23.00 uur.
 2. De deuren zijn een half uur open. Dat wil zeggen dat de leerlingen tussen 20.00 en 20.30 uur naar binnen kunnen en een half uur voor het einde van het schoolfeest mogen ze weer naar huis.
 3. Leerlingen die door een ouder worden opgehaald mogen eerder naar huis.
 4. Er wordt geen alcohol geschonken.
 5. Introducés mogen niet worden meegenomen.
 6. Leerlingen die zich niet aan de regels houden, worden van het schoolfeest verwijderd en ouders worden hierover terstond geïnformeerd.

3.11.7 Alcohol, roken en drugs

 1. In de gebouwen en op het terrein van de school mag niet worden gerookt.
 2. Het in bezit hebben en het gebruiken van alcohol en drugs, dan wel het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is tijdens schooltijd en door school georganiseerde activiteiten, waaronder les-vervangende en niet lesgebonden activiteiten, verboden.

3.11.8 Vuurwerk

1. Het in bezit hebben en het gebruiken van vuurwerk op het schoolterrein, in het schoolgebouw en in de nabijheid van het schoolterrein is ten strengste verboden. Bij constatering wordt aangifte gedaan bij de politie.

3.11.9 Schade

 1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan leerlingen toegebrachte schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De ouders van een minderjarige leerling die schade heeft veroorzaakt worden hiervan door of vanwege de school in kennis én aansprakelijk gesteld. De meerderjarige leerling wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 3. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan schoolgebouw, eigendommen van de school of eigendommen van derden, kunnen door de schoolleiding strafmaatregelen worden getroffen.

4. Klachtenregeling

4.1 Klacht

Bij vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut kan een leerling bezwaar aantekenen bij de persoon die zodanig heeft gehandeld met het verzoek de handelswijze in overeenstemming te brengen met het leerlingenstatuut.

4.2 Bemiddeling door de mentor of coach

Als de leerling geen bevredigende reactie krijgt, stelt hij zijn mentor of afdelingsleider op de hoogte. De mentor heeft vijf werkdagen de gelegenheid een bemiddelende rol te vervullen.

4.3 Klachtenregeling door Lucas Onderwijs

Voor klachten wordt verwezen naar de site van Lucas Onderwijs: www.lucasonderwijs.nl

 

 

5. Rechten en plicht in algemene zin

 1. De leerling en zijn ouders genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de onderwijsovereenkomst die met het Bevoegd Gezag is gesloten.
 2. De leerling en de medewerkers van de school hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een werkbare situatie waarin goed onderwijs kan worden gevolgd in een passende sfeer.
 3. De leerling is verplicht zich te houden aan de regels die gelden in de school. De leerling heeft het recht organen en medewerkers te houden aan de regels die ten aanzien van hem gelden in de school.
 4. De leerling en medewerkers zijn als deelgenoot van interconfessioneel onderwijs respect verschuldigd aan elkaar, aan alle personen in de school en aan elkaars (lichamelijke) integriteit en opvattingen. Ook zijn zij respect verschuldigd aan alle goederen van de school, goederen van elkaar en van alle andere personen in de school. Uitgangspunt hierbij is wel dat het Edith Stein College een Nederlandse school is met Nederlandse gebruiken.