Ons gebouw

Informatie tijdelijke huisvesting

Update tijdelijke huisvesting

Zoals wellicht bij u bekend zijn wij voornemens om een tijdelijke huisvesting te plaatsen op onze huidige basketbalveldjes in de hoek bij de Nieuwe Schoolstraat. 

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de units medio augustus worden aangevoerd op de daarvoor bestemde locatie. Vervolgens zou de aannemer op locatie in de units nog een aantal werkzaamheden uitvoeren zodat de tijdelijke huisvesting direct na de herfstvakantie in gebruik kon worden genomen.
Om de tijdelijke huisvesting te mogen plaatsen moeten wij een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente, de doorlooptijd van deze vergunning is normaal gesproken 8 weken.
Wanneer de gemeente de aangeleverde stukken van de bouwer niet duidelijk genoeg vindt kan de gemeente extra stukken opvragen en de doorlooptijd van de vergunning verlengen met maximaal 6 weken. Helaas heeft de gemeente in ons geval besloten om de doorlooptijd van de vergunning te verlengen en extra gegevens op te vragen bij de leverancier van de tijdelijke huisvesting.
Wij verwachten nu de omgevingsvergunning eind september te verkrijgen en dat de werkzaamheden worden afgerond medio november waarna wij de tijdelijke huisvesting kunnen betrekken.

We hebben deze tijdelijke huisvesting hard nodig voor het organiseren van ons onderwijs en kunnen ons geen verdere vertraging veroorloven. Vooruitlopend op het verkrijgen van de omgevingsvergunning en het plaatsen van de tijdelijke huisvesting zal de aannemer daarom vanaf 4 september a.s. starten me de voorbereidende werkzaamheden zoals het grondwerk dat verricht dien te worden om het terrein geschikt te maken voor plaatsing van de tijdelijke huisvesting. Voor dit grondwerk is geen vergunning vereist. Mocht u naar aanleiding van deze gewijzigde planning nog vragen of opmerkingen hebben kunt u ons altijd even contacten via email adres secretariaat@edithsteincollege.nl

Geschiedenis huisvesting

Lyceum voor RK-meisjes in Scheveningen en Amaliastraat Den Haag (1915)
Het Edith Stein College is in 1915 opgericht als Lyceum voor RK-meisjes op initiatief van pas-toor H.J. van de Ven van de Antonius Abtparochie in Scheveningen. Het eerste jaar zijn de 15 leerlingen gehuisvest in de Cordi Sacratissimoschool in de Cornelis Jolstraat 117 onder leiding van rector dr. H.A.J. van Swaay en zeven leraren. Vanaf 1 april 1916 huurt het bestuur een deftig herenhuis in de Amaliastraat 13 in Den Haag. Bij stijging van het leerlingenaantal naar 62 wordt in 1919 ook het naastgelegen pand op nummer 11 gehuurd. Het is niet ideaal, maar heeft ook positieve kanten waar- aan oud-leerlingen en leraren kleurrijke herinne- ringen hebben. De inkomsten houden rond 1919 geen gelijke tred met de uitgaven en er ontstaat een tekort van duizenden guldens op de begroting, vooral omdat recht op hogere subsidie wegens groei slechts achteraf werd toegekend. In 1920 neemt de Sint Willibrordus Vereniging het bestuur over, mits het kerkbestuur in Scheveningen voor een periode van tien jaar minstens 10.000 gulden per jaar bijdraagt.

Verhuizing naar Couperusplein (1931)
Omdat het aantal leerlingen toeneemt, gaat men op zoek naar andere huisvesting. Dit wordt con- creet als de Sint Willibrordus Vereniging in 1928 het 7.000 m2 grote terrein kan kopen van de voor- malige Oranjekazerne tussen de Mauritskade en de Kazernestraat. Architect ir. H.J.W. Thunnissen krijgt opdracht om het gebouw te ontwerpen met zijn compagnon J. H. Hendricks. Bij de aanbesteding in februari 1928 wordt de bouw gegund aan J. Dub- beldam uit Voorburg. Op 16 april 1931 wordt het gebouw plechtig ingewijd en geopend. Het be- staat uit drie bouwlagen met klaslokalen langs een lange gang, die elk een andere kleurencom- binatie hebben in het tegelpatroon. Voorts zijn er vaklokalen aan de oostzijde van het gebouw voor natuur- en scheikunde. Aan de westzijde onder de ruime kapel is half verdiept ook een groot tekenlokaal aangelegd met ramen in de ronde boog om de lichtval te optimaliseren. Beeldhouwer Biesiot heeft bij de ingang een fraai Mariabeeld gemaakt en Willem C. Brouwer maakt terracotta reliëfs in de gevels. In de gangen van de school zijn overal kleine en grotere kunstwerken aangebracht op initiatief van de architect die de functie daarvan, en de harmonie in kleurencombinaties, beschrijft in de verantwoording van zijn bouwwerk. Ook voor de tuin, speelplaatsen en bijbehorende tennisba- nen heeft architect Thunnissen een gedetailleerd ontwerp gemaakt.

Combinatie van oud- en nieuwbouw (2015)
Het huidige gebouw is ontworpen door de archi- tecten Pascale Leistra en Alex Letteboer van ate- lier PRO, in nauw overleg met de toenmalige rector John Swildens en Liesbeth Wieland e.a. van Lucas Onderwijs. Het is gelukt om een unieke combina- tie te maken tussen een fors blok nieuwbouw met vier bouwlagen en restauratie van een deel van het oude schoolgebouw en de kapel uit 1931 in de stijl van De Delftse School, met daartussen een grote schoolpoort die leidt naar het achtergelegen zeer ruime sportveld. Bij het nieuwe gedeelte zijn twee verdiept aangelegde sportzalen met daar- boven drie verdiepingen met klaslokalen elk rond een zone bestaande uit leerpleinen en vides met aan weerszijden brede gangen. Elke afdeling heeft een eigen verdieping met rijen klaslokalen aan de noord- en zuidgevel. In en rond de poort bevinden zich lokalen van bijzondere afdelingen, voor crea- tieve of exacte vakken. Door het gebruik van rood- bruine bakstenen gevels die goed passen bij de bouwmaterialen en de reliëfs van het oude gedeel- te die zijn gespaard, is een harmonieus geheel ont- staan. De voormalige kapel is daarbij omgebouwd tot een moderne aula met de sfeer van weleer door de vorm, de zichtbare spanten en de glas-in-lood- ramen. Ook bij de entree zijn de gekleurde tegels in de gangen en een klein deel van het oude trap- penhuis met gietijzeren ornamenten gespaard ge- bleven. De nieuwe lichte en ruime trappen nemen een centrale plaats in en zorgen voor verassende doorkijkjes en overzicht van het geheel.